Privacyverklaring en Disclaimer

Privacyverklaring

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) hanteert een strikt privacybeleid. Wij hechten er zeer veel waarde aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Wij handelen dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe de VA Fryslân met jouw persoonlijke gegevens omgaat.

De VA Fryslân staat voor het versterken van alle vrijwilligers en mantelzorgers in Fryslân. Het uitgebreide aanbod aan trainingen, workshops en e-learnings, te vinden op vafryslan.nl, maakt dit mogelijk. Het doel van de VA Fryslân is dat alle vrijwilligers en mantelzorgers zich met plezier en voldoening in kunnen blijven zetten.

Waarom zijn er gegevens van mij nodig?
Om je in te schrijven voor een training of workshop, verstrek je gegevens van jezelf aan de VA Fryslân. Deze gegevens zijn nodig om jouw deelname mogelijk te maken en de gevolgde  training of workshop (eventueel) digitaal of schriftelijk te evalueren. Daarnaast kun je gegevens achterlaten om de nieuwsbrief te ontvangen en/of om informatie te ontvangen.

Om welke gegevens gaat het?

Voor het inschrijven voor een training of workshop, gaat het om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Mantelzorgtaken (ja/nee);
 • Aard van het vrijwilligerswerk (vrijwilliger bij…);
 • De scholingsactiviteit waarvoor de betreffende persoon zich heeft opgegeven;
 • De inzet van een voucher (ja/nee);
 • Deelname Frij-Stiper project (ja/nee).

Wanneer je je in hebt geschreven voor de nieuwsbrief, gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Wanneer je contact wilt voor informatie, gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Wie kan mijn persoonsgegevens nog meer inzien?
Jouw gegevens worden door de VA Fryslân uitsluitend verstrekt aan de aanbieder of organisator van de training of workshop waarvoor je je hebt opgegeven. Deze aanbieder of organisator gebruikt deze gegevens vervolgens uitsluitend voor de organisatie van, communicatie over en aanpassingen aan de training of workshop waarvoor jij je hebt ingeschreven. Het Frij-Stiper project is hierop een uitzondering. Alleen in het geval van het Frij-Stiper project worden jouw gegevens ook aan een andere partij verstrekt, namelijk de betreffende participerende welzijnsorganisatie.

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
Naast de organisatie van, communicatie over en aanpassingen aan de training of workshop waarvoor jij je hebt ingeschreven, worden je gegevens voor de onderstaande zaken gebruikt. De VA Fryslân gebruikt jouw persoonsgegevens zelf om (eventueel) de gevolgde training of workshop digitaal of schriftelijk met jou te evalueren. De gegevens die jij met ons deelt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden niet met andere partijen gedeeld en uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de (algemene of gerichte) nieuwsbrief. Hiervoor wordt het online programma MailChimp gebruikt. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Dan moet je je zelf inschrijven. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je af kunt melden. Je kunt je altijd afmelden. Wanneer je een verzoek hebt ingediend voor contact of meer informatie, worden jouw gegevens die je daarbij hebt ingevuld met dat doel gebruikt. Om de website zo aantrekkelijk, toegankelijk en overzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics (zie ‘Hoe zit het met cookies?’), waarbij in overeenstemming met de AVG gehandeld wordt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Jouw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor mensen die een schakelrol hebben in het faciliteren van de trainingen en workshops. Dit zijn medewerkers van de VA Fryslân, de betreffende trainer of organisator en personen die de VA Fryslân ondersteunen (zoals een programmeur). In het geval van het Frij-Stiper project kan ook de betreffende welzijnsorganisatie je gegevens inkijken.

Met al deze partijen heeft de VA Fryslân een overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat onder andere vastgelegd waarvoor deze partijen de gegevens mogen gebruiken, dat deze partijen jouw gegevens niet mogen verstrekken aan derden en dat zij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG in acht moeten nemen. Niet iedereen kan al jouw gegevens zien. Er wordt telkens gekeken naar wat voor iemand noodzakelijk is om te weten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens worden maximaal één jaar bewaard. In het geval van het Frij-Stiper project worden jouw gegevens mogelijk langer bewaard, in verband met de verantwoording in het kader van de ESF (Europees Sociaal Fonds). 

Hoe zit het met cookies?
De VA Fryslân maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en jij gemakkelijk gebruik kunt maken van de website. Voor vafryslan.nl gaat dit om functionele cookies en analytische cookies. Deze laatste cookies worden gebruikt om te kijken hoe bezoekers van vafryslan.nl zich door de website bewegen. Dit helpt de VA Fryslân om de website zo goed mogelijk in te richten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Er worden geen cookies gebruikt die te maken hebben met advertenties of het volgen van surfgedrag op andere websites. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens
De VA Fryslân verwerkt en gebruikt jouw gegevens op een veilige manier. Jouw privacy staat voorop. De VA Fryslân treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onrechtmatige toegang of tegen enige andere onrechtmatige vorm van verwerking.

De Privacy Officer van Partoer, waaronder de VA Fryslân valt, ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de Wbp en de AVG.

Wat zijn mijn rechten op het gebied van privacy?
Onder de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten. Op deze manier kun je voor jezelf opkomen bij het verwerken en opslaan van jouw persoonsgegevens. Allereerst bestaat het recht op inzage, wat betekent dat je aan de VA Fryslân kunt vragen of je inzage mag hebben in hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. Ten tweede heb je recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om je persoonsgegevens te ontvangen. Ten derde bestaat het recht op vergetelheid. Dit recht houdt in dat de VA Fryslân in een aantal gevallen je persoonsgegevens moet wissen als je erom vraagt. De genoemde rechten hebben alleen betrekking op je eigen persoonsgegevens. Het is nooit en te nimmer toegestaan om persoonsgegevens van anderen in te zien.

De VA Fryslân zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken aan een verzoek voldoen. Mocht het om een complex verzoek gaan, dan geldt een periode van maximaal drie maanden.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Mochten er ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy, dan wordt de Privacyverklaring aangepast. De VA Fryslân houdt het recht om de privacyverklaring aan te passen mocht de wet hier om vragen. Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring door te nemen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met de Privacy Officer van Partoer: lpiekema@partoer.nl of via info@partoer.nl

VA Fryslân
Westersingel 4
8913 CK Leeuwarden
058 30 30 134

Disclaimer 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Bron: www.vaneeckhoutteadvocaten.nl